Vedtægter

Vedtægter for Enhedslisten Morsø

§ 1. Navn og hjemsted
Foreningens navn er Enhedslisten Morsø. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten – de rød-grønne. Foreningens hjemsted er Morsø Kommune.

§ 2. Formål
Afdelingens formål følger Enhedslistens fælles formål og vedtægter.

§ 3. Medlemskab
Medlemskab sker ved indbetaling af kontingent til Enhedslistens landsorganisation.

3.1
Ethvert medlem af Enhedslisten med bopæl i Morsø Kommune er medlem af Enhedslisten Morsø, medmindre de har anmodet om at blive overflyttet til en anden afdeling i Enhedslisten. Desuden kan medlemmer af Enhedslisten, der har bopæl andre steder, være medlem af Enhedslisten Morsø, hvis de har anmodet landskontoret om det.

3.2
Kontingent fastsættes af landsorganisationen Enhedslistens årsmøde.

3.3
Der afholdes som udgangspunkt medlemsmøde i afdelingen hver måned, dog mindst 2 gange hvert halvår. Medlemsmøder indkaldes af arbejdsudvalget, som sikrer, at alle medlemmer bliver indbudt.

§ 4. Generalforsamlingen
Generalforsamlingen er afdelingens øverste myndighed.

4.1
Alle afdelingens medlemmer har taleret på generalforsamlingen.

4.2
Alle afdelingens medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

4.3
Der kan ikke afgives stemme ved fuldmagt.

4.4
Alle beslutninger på generalforsamlingen træffes – hvor intet andet fremgår af nærværende vedtægter – ved simpelt flertal.

4.5
Der føres referat over de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Beslutningsreferatet underskrives af referent og dirigent. Referaterne lægges på hjemmesiden tilgængelige for medlemmerne.

4.6
Ordinær generalforsamling, der afholdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal, indkaldes med mindst 3 ugers varsel med mindst følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent.
2. Godkendelse af dagsorden.
3. Arbejdsudvalgets beretning.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab.
5. Indkomne forslag og vedtagelse af arbejdsplan for det kommende år.
6. Budget for det kommende år.
7. Valg af arbejdsudvalg. Valg af 2 suppleanter hvis muligt.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.

4.7 Forslag til dagsordenen og ændringsforslag til denne skal være arbejdsudvalget i hænde senest 14 dage før afholdelse af generalforsamlingen. Arbejdsudvalget udsender indkomne forslag til afdelingens medlemmer senest 7 dage før afholdelse af generalforsamling eller offentliggør dem på hjemmesiden.

4.8
Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når mindst 1/3 af afdelingens medlemmer eller 1/3 af arbejdsudvalget skriftligt med angivelse af dagsorden ønsker det.

4.8.1
Arbejdsudvalget indkalder omgående skriftligt med angivelse af forslag til dagsorden til den ekstraordinære generalforsamling med 14 dages varsel. Ændringsforslag til dagsorden skal være arbejdsudvalget i hænde senest 7 dage før afholdelse af ekstraordinær generalforsamling. Arbejdsudvalget udsender evt. ændringsforslag til dagsorden til alle medlemmer umiddelbart efter modtagelse.

§ 5. Arbejdsudvalget
Arbejdsudvalget er afdelingens ledelse mellem generalforsamlinger med udgangspunkt i medlemsmødernes beslutninger.

5.1
Arbejdsudvalget består altid af et ulige antal og er på mindst 3 medlemmer.

5.2
Arbejdsudvalget konstituerer sig selv med minimum en kontaktperson og en kasserer umiddelbart efter valget på det første arbejdsudvalgsmøde.

5.2.1
Såfremt den der er kontaktperson eller kasserer ikke længere ønsker at påtage sig dette hverv, udpeger arbejdsudvalget en anden blandt de øvrige udvalgsmedlemmer.

5.2.2
Såfremt et eller flere medlemmer udtræder af arbejdsudvalget og der ikke er suppleanter, der kan indtræde, og arbejdsudvalget bliver mindre end tre personer, eller af andre grunde ønsker supplering af arbejdsudvalget kan arbejdsudvalget indkalde til ekstraordinær generalforsamling eller afholde et medlemsmøde, hvor det fremgår af en dagsorden udsendt mindst 7 dage før mødet, at der er valg af nye arbejdsudvalgsmedlemmer på dagsordenen.

5.5
Over forhandlingerne i arbejdsudvalget føres beslutningsreferat, som skal godkendes på et medlemsmøde.

5.6
Arbejdsudvalget fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.
§ 6. Kandidater til kommunalbestyrelsen

6.1
Opstilling af kandidater til kommunalvalg foretages på et medlemsmøde, hvor opstilling fremgår af indkaldelsen. Samtidigt kan der fastsættes procedure for opstilling og valg af opstillingsform.

6.2
Personer, der er opstillet af Enhedslisten Morsø, er ansvarlige overfor Enhedslisten Morsø og skal følge Enhedslistens politiske grundlag.

6.3
Personer, der bliver valgt, skal holde tæt kontakt med Enhedslisten Morsø og følge afdelingens politiske beslutninger.

§ 7. Foreningens formue
For afdelingen hæfter alene dens formue.

7.1
Afdelingen får sine midler fra: – medlemskontingent – partiskat fra medlemmer af afdelingen, der får vederlag for hverv, hvortil de er valgt for eller udpeget af afdelingen – indsamlinger og frivillige bidrag.

§ 8. Regnskab
Afdelingens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.

8.1
Regnskabet revideres af en revisor valgt af generalforsamlingen.

8.2
Regnskabet fremlægges på den første ordinære eller ekstraordinære generalforsamling efter regnskabets afslutning.

§ 9. Vedtægtsændringer
Ændringer i nærværende vedtægter kan kun vedtages med 2/3 flertal af de fremmødte på en generalforsamling.

§ 10. Opløsning
Beslutningen om opløsning af afdelingen kan kun vedtages med 2/3 flertal på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, der er indkaldt med afdelingens opløsning som dagsordenspunkt og afholdt med mindst 14 dages mellemrum.

10.1
Opløses afdelingen, skal et eventuelt overskud efter betaling af alle passiver tilfalde landsforeningen Enhedslisten.

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 8. juli 2021

Ole Lajgaard Steen Klærke
mødeleder referent